Terug naar Bellerose.be

 

Algemene voorwaarden

1. Inleidende bepalingen

De Algemene Gebruiksvoorwaarden bepalen de contracte voorwaarden van de relatie tussen Bellerose and the website second-hand.bellerose.be, and of online gebruikers die gebruik wensen te maken van de diensten die op of website worden aangeboden.

De "Site" is het platform onder de domeinnaam second-hand.bellerose.be, waarop de diensten van Bellerose worden aangeboden, met le nom de verkoop en aankoop van tweedehands artikelen onder het merk Bellerose Second Hand.

De diensten van de Site zijn voorbehouden aan personen die in België wonen.

De Site est beperkt tot natuurlijke personen en tot het persoonlijk gebruik van de aangekochte of verkochte artikelen. De Site mag in geen geval worden gebruikt ter ondersteuning van commerciële activiteiten in welke vorm dan ook.

Behalve in geval van overmacht, verbindt Bellerose zich ertoe alle middelen in te zetten om de gebruikers op de Site toegang te verschaffen tot de pagina's van de Site en toegang te verschaffen tot de gebruikersaccount van elk lid.

1.1 Registratie en gebruikersaccount

De diensten van Second Hand Bellerose staan ​​​​open voor personen die naar behoren geregistreerd zijn op de Site. Deze registratie staat open voor elke meerderjarige person.
Het "Lid" est een natuurlijke persoon die gebruik kan maken van de Site nadat hij/zij een account heeft aangemaakt en akkoord is gegaan met deze Gebruiksvoorwaarden. 
Elk lid dat zich wenst te registreren, maakt een account aan op de pagina (""Ledenaccount"") door eerst een geldig e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Il est via het Ledenaccount dat het Lid in staat zal zijn om de Inruildiensten te gebruiken. 

Alle Leden verbinden zich ertoe correct informatie te verstrekken betreffende hun identiteit, adres en andere gegevens die vereist zijn om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van de service, en alle wijzigingen in deze informatie bij te werken. Om gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door de Site, moeten Leden inwoners zijn van België.

Het Lid zal zijn of haar identificatiegegevens niet meedelen, en de Site kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien er schade zou voortvloeien uit het verspreiden van zijn of haar identificatiegegevens door een derde. In geval van verlies van het wachtwoord, kan het Lid klikken op de link "" wachtwoord vergeten "", waarna zijn/haar identificatiegegevens zullen worden verstuurd naar het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven tijdens zijn/haar inschrijving.

Wanneer een Lid het inschrijvingsformulier invult met één of meerdere foutieve of onvolledige gegevens, kan dat leiden tot de weigering van de inschrijving of de opheffing van het account zonder voorafgaande kennisgeving of shadevergoeding en zonder enig recht van verhaal voor het Lid.
Het Lid verbindt zich ertoe Bellerose onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik door derden van zijn identificatiegegevens."

1.2 Verplichtingen van Leden

"Het Lid dient in te staan ​​​​voor de waarheidsgetrouwheid en de juistheid van de informatie die hij op de Site verstrekt, en in het bijzonder van de gegevens van zijn burgerlijke stand.
Bellerose kan op elk moment aan het Lid vragen om de juistheid van zijn/haar gegevens van de burgerlijke stand te bewijzen door een kopie van zijn/haar identiteitskaart en een bewijs van adres (elektriciteitsrekening) op te sturen. Bij gebrek aan toezending van de bewijzen binnen een maand na het verzoek, geeft dit Bellerose het recht om het account van het Lid te schrappen.
De Leden zullen de contracten aangegaan in het kader van het gebruik van de Site te goeder trouw uitvoeren.
Een Lid zal geen/ Een Lid zal niet :
Nagemaakte artikelen aanbieden.
Meerdere comptes aanmaken en dat onder geen enkele omstandigheid.
Valse, smadelijke en/of persoonlijke informatie verspreiden.
Informations sur leden vergaren de verzamelen zonder hun toestemming of zonder de toestemming van de website.
Manipuleren of opzettelijk verstoren van de Site en het fabricationringsproces.
Zijn/haar account et login-informatie overdragen aan een andere gebruiker.
De inhoud van de Site, de diensten en tools van de Site et het merk van de website kopiëren, wijzigen of verspreiden.
Het vergaren of verzamelen van informatie over de site Web zonder de toestemming van de Site. 
Hacken en zal geen websitegegevens wijzigen, beschadigen of vernietigen en zal geen toegang verkrijgen tot websitegegevens die niet toegankelijk zijn of expliciet worden gepresenteerd.
Meer in het algemeen, de Site te kwader trouw te gebruiken en/of niet te voldoen aan een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
Plaatsen of verspreiden in welke vorm dan ook van informatie of inhoud die het effect heeft van het verminderen, verstoren, voorkomen van het normal gebruik van de diensten, het onderbreken en/of vertragen van de normale stroom van communicatie tussen Leden via de diensten, zoals logiciels, virus, logic bombs, massamailing, etc.
Virussen of enige andere technologie te verspreiden die de website, de belangen van de leden van de Site, of hun eigendom kan schaden.
Het niet naleven van deze verbodsbepalingen kan leiden tot de opheffing van het account van het Lid, nadat er een vergeefse poging is ondernomen om de contractuale inbreuk te stoppen via e-mail binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van de e-mail door Bellerose. 

Bellerose behoudt zich eveneens het recht voor om Accounts van Leden te sluiten die niet bevestigd zijn, evenals Accounts die meer dan een jaar inactief zijn geweest."

1.3 Doorgaan als Klant

Als je de Site alleen wilt gebruiken om een ​​artikel te kopen, hoef je niet noodzakelijkerwijs een Ledenaccount aan te maken. Je kunt de aankoop doen als "Klant".

2. Verkopen - Inruildienst

De Site biedt een "Trade-Back" service, open voor alle geregistreerde Leden. 
Wanneer een Lid items rechtstreeks naar de Site stuurt in ruil voor een tegoed, wordt dit een "" Inruil "" genoemd.
Het "" Tegoed "" betekent het bedrag dat op of Site wordt aangegeeven voor inruil van een Artikel op het moment van binnenkomst op de Site onder de rubriek Inruil.

2.1 Aanvaarde artikelen

Geaccepteerde "" Artikelen "" zijn de confectieartikelen van Bellerose voor vrouwen, mannen en kinderen, uitgebracht na 2012, die door een Lid worden aangeboden (toegevoegd op de Site) voor verkoop op de Site. De categorieën juwelen, ondergoed, sokken en schoenen, en elk artikel dat niet klaar is om te dragen, zijn uitgesloten.
Elk item dat te koop wordt aangeboden moet zich in een van de volgende categorieën bevinden :
Nieuwstaat : Met origineel label, nooit gedragen
Uitstekende staat : Als nieuw zonder tekenen van slijtage of defecten.
Zeer goede staat : Met slechts lichte slijtage en sporen.
Artikelen zonder merknaam of met een afgesneden merknaamlabel worden niet geaccepteerd.
In geen geval mogen de Artikelen in een andere staat verkeren (beschadigd, versleten, buiten gebruik, bevlekt, met gaten, vervormd, vuil...). Het is aan het Lid om na te gaan of het Item beantwoordt aan de inruilcriteria en of het binnen een van de 3 hierboven vermelde categorieën valt. Bij ontvangst van het Item zal Bellerose nagaan of de aangeduide categorie overeenstemt met de staat van het Item. Het inruilbedrag zal worden verminderd in overeenstemming met de werkelijke staat van het artikel, indien het nog steeds in een van de hierboven vermelde categorieën valt. Er zal echter geen inruilbedrag worden toegekend indien het Item gebreken vertoont die niet toelaten dat het op de Site te koop wordt aangeboden. Het Lid erkent dat de geweigerde Artikelen niet zullen worden teruggestuurd. 
Het niet naleven van deze regels kan leiden tot de schorsing of zelfs de schrapping van het account van het Lid.
Le site neemt alleen artikelen terug waarvan het type en de afmetingen zijn gedefinieerd in de module 'Inruilen'."

Stap 1 : Het Lid kwalificeert zijn Item in de rubriek ""Inruil"" en verkrijgt een schatting van de inruilwaarde dankzij de automatische calculator. en wordt automatisch gegenereerd. Het inruilbedrag wordt binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst van het Item per e-mail bevestigd. Over dit bedrag wordt niet onderhandeld met Bellerose. 
 
Door een artikel in te ruilen, verklaart het Lid :
De eigenaar van het artikel te zijn.
De rechtsbevoegdheid en alle nodige toelatingen te hebben om het Artikel voor te stellen voor Inruil.
Zich contractueel te verbinden tot de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.
Alle nodige informatie te verstrekken over de kwaliteit en de staat van het Artikel.
Het Lid blijft als enige verantwoordelijk voor de inruil van een Artikel waarvan de verspreiding verboden zal worden en dat in strijd zou zijn met de geldende reglementering, de openbare orde en de goede zeden.
Zich ertoe te verbinden om in de beschrijving van het Voorwerp de openbare orde en de goede zeden te eerbiedigen.
Geen namaakartikelen te versturen : de Site behoudt zich het recht voor om de echtheid van een Item te verifiëren en kan weigeren het Item te aanvaarden, zelfs indien achteraf blijkt dat het Item geen vervalsing is. Leden worden eraan herinnerd dat het verboden is om namaakitems aan te bieden. Namaak est een strafbaar feit en maakt inbreuk op de intellectuelle eigendomsrechten van merkeigenaren.
Het Lid zal op eenvoudig verzoek van de Site het origineel en/of een elektronische kopie meedelen van elk element dat het eigendomsrecht van het Artikel, zijn oorsprong, alsook zijn authenticationit kan staven.
De authenticiteit van het Artikel is een essentiële voorwaarde voor Bellerose. Indien Bellerose een artikel terugneemt waarvan achteraf blijkt dat het deze kwaliteit niet bezit, zal Bellerose zich het slachtoffer achten van een vergissing ten gronde in de zin van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Stap 2 : Het Lid verzendt de Artikelen kosteloos. Het Lid dient het door de Site gegenereerde en door Bellerose per e-mail aan het Lid toegezonden retourlabel af te drukken en op de verpakking van zijn Artikel te kleven. Hij/zij gebruikt zijn/haar eigen verpakking. Het etiket moet leesbaar zijn. Het pakket kan worden geweigerd indien het etiket niet leesbaar, slecht gedrukt, slecht geplakt of gescheurd is.
Opdat het Artikel kan worden geauthentificeerd en aanmerking kan komen voor een terugzending, moet het Lid ook een "" Transfernota "" afdrukken om de eigendomsrechten van het Artikel over te dragen aan Bellerose. Deze overdrachtsbon wordt per e-mail naar het Lid verzonden bij de verzending van het Item. De overdrachtsbon bevat de naam van het Lid en de staat van het Item. Het est verplicht dat het Lid de overboekingsopdracht heeft ondertekend, anders est de overschrijvingsopdracht ongeldig. Na ontvangst wordt de overboekingsopdracht 90 dagen bewaard (behalve in geval van een geschil, in welk geval hij wordt bewaard tot de vervaldatum). 
De regels voor de verpakking zijn als volgt ;
Afmetingen van het pakket : het Lid is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de maximum afmetingen (de som van de lengte, breedte en hoogte moet kleiner zijn dan 120 cm), aangegeven op de Site.
Gewicht van het pakket: dit moet overeenkomen met het gewicht van het geadverteerde Artikel en mag niet meer dan 20 kg bedragen.
De verpakking van het pakket moet de inhoud beveiligen en de behandeling en verplaatsing ervan mogelijk maken zonder gevaar voor de integriteit ervan, maar ook voor de veiligheid van het transportpersoneel.
Indien een Lid deze verpakkingsvoorschriften niet in acht neemt, kan de vervoerder het pakket naar eigen goeddunken weigeren. In dat geval kan het pakket van het Lid ook worden vastgehouden op het kantoor van de vervoerder, en het terughalen ervan komt voor rekening van het Lid. De aanvaarding van een pakket door de vervoerder houdt niet in dat de verpakking voldoet aan de hierboven vermelde regels.
Indien deze regels niet worden nageleefd, dient het Lid de extra kosten te betalen en het pakket op eigen kosten op te halen.
Het Lid est als enige en volledig verantwoordelijk voor het correct, eerlijk en nauwkeurig invoeren van de informatie die de vervoerder in staat zal stellen de verzending van het Artikel vanaf het verzendpunt tot aan het afgiftepunt voort te zetten. 
Het Lid deponeert zijn pakje op een van de verzendingspunten van de vervoerder.
In geval van verlies of beschadiging van het pakket tijdens het transport, zal de verzekering van La Poste Colissimo, onderschreven door Faume, instaan ​​voor de schadeloosstelling van het Lid.
Het Lid dat een Inruil heeft bevestigd, verplicht zich ertoe zijn Artikel binnen 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail af te geven. Bij niet-naleving wordt het retourlabel ongeldig en wordt de ruil geannuleerd. Niets belet het Lid om een ​​nieuwe Inruil aan te maken. 

Stap 3 : De Site ontvangt de Artikelen en controleert elk van hen binnen de 10 werkdagen volgend op de ontvangst van het pakje. Het Lid ontvangt par e-mail een overzicht van de geaccepteerde of geweigerde Artikelen met hun herverkoopwaarde op het adres dat op het moment van de inschrijving op de Site werd aangegeven. Indien de werkelijke toestand van het Item niet overeenstemt met de door het Lid aangegeven toestand, zal het bedrag van het tegoed proportioneel verminderd worden, of indien het Item zich in een onaanvaardbare toestand bevindt, zal geen enkel tegoed toegekend worden, zoals beschreven in artikel

2.1. De Site zal zorgen voor of online opwaardering van de Artikelen. 
 
Tegoed et Waardebon
Het Lid ontvangt het bedrag van zijn tegoed op de Site, op zijn Ledenaccount, in zijn elektronische portemonnee. Het bedrag wordt gecrediteerd na de verwerking van de Items.
Het Lid kan het gecrediteerde bedrag in de e-wallet omzetten in een "" Waardebon "" om artikelen te kopen op bellerose.be of omzetten in een Aankoopbon om artikelen te kopen op [Bellerose Second Hand] en/of in een van de winkels van Bellerose Belgique.
De waardebon zal een promotiecode bevatten die het Lid kan invoeren op het einde van de bestelling om de korting toe te passen.
De waardebon est geldig gedurende een periode van één jaar, op elke bestelling van artikelen ter betaling van de prijs van de artikelen en de bijbehorende leveringskosten. Als de waarde van de bestelling hoger is dan het bedrag van de waardebon, moet het verschil door het Lid worden betaald via één van de andere betaalwijzen die op de Site of in de winkel worden aangeboden. 
Een kortingscode kan niet worden gebruikt voor een bestelling die al gevalideerd is.
Alle waardebonnen hebben een vervaldatum die op de waardebon vermeld staat.
Waardebonnen kunnen niet worden omgeruild of terugbetaald."

3.1 Bestselling

De Klant kan de op de Site te koop aangeboden Artikelen toevoegen aan zijn virtuele winkelmandje. Hij kan vervolgens het overzicht van zijn virtuele mandje raadplegen om de Artikelen die hij wenst te bestellen te bevestigen en een ""Bestelling"" te platatsen door op de knop ""Bestellen"" te klikken.
De Klant zal een adres, een leveringswijze en een geldige betalingswijze moeten invullen om de Bestelling af te ronden en de verkoopsovereenkomst tussen hem en Bellerose effectief tot stand te brengen. Definitieve bestelling impliqueert de aanvaarding van de prijzen van de verkochte artikelen, alsook van de algemene voorwaarden en leveringstermijnen die op de Site worden vermeld.
Zodra de Bestelling est geplaatst, ontvangt de Klant een bevestiging par e-mail. Deze bevestiging zal een samenvatting bevatten van de Bestelling, evenals de relevante leveringsinformatie. Het plaatsen van een Bestelling geldt als het sluiten van een overeenkomst op afstand tussen Bellerose en de Klant."

3.2 Artikelen en prijzen
De Artikelen die aan de Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn, zijn deze die op de Site verschijnen en door Bellerose worden verkocht. De Artikelen worden beschreven op de overeenkomstige pagina van de Site, met vermelding van al hun essentiële kenmerken. De verkoop geschiedt binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van Bellerose. Bellerose kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan voorraad of voor de onmogelijkheid om een ​​artikel te verkopen dat niet in voorraad is. Wanneer een klant een door Bellerose via de Site verkocht artikel wenst te kopen, is de op de pagina van het artikel vermelde prijs de prijs in euro, alle taksen inbegrepen (TTC), exclusief verzendingskosten en rekening houdend met de toepasselijke kortingen die gelden op de dag van de Bestelling. De aangegeven prijs omvat niet de leveringskosten, mourir, indien van toepassing, worden vermeld in het overzicht voordat de bestelling wordt geplaatst. De Klant kan in geen geval de toepassing eisen van kortingen die niet meer van kracht zijn op de dag van de Bestelling.

3.3 Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle verkopen volledig te voldoen op het moment van het plaatsen van de bestelling. Betaling kan worden voldaan door :
Kredietkaart via een beveiligde verbinding
Pay Pal
Apple Pay

3.4 Effet de levier

De Bestelling zal worden geleverd op het adres dat door de Klant werd aangegeven tijdens de bestelprocedure en volgens de voorwaarden van de koerier.
De leveringstermijnen vermeld op de website en opgenomen in de verzendingsinformatie moeten worden beschouwd als een wilsverklaring en zijn niet tegenstelbaar aan Bellerose.
De door de Klant bestelde Artikelen kunnen enkel geleverd worden op adressen binnen het Aangewezen Territorium, met inbegrip van België. 
De risico's van verlies en/of beschadiging vallen ten laste van de Klant vanaf de ontvangst van de Bestelling op het door de Klant meegedeelde leveringsadres.

3.5 Herroepingrecht

De Klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de ontvangst van de artikelen om zijn herroepingsrecht zonder rechtvaardiging uit te oefenen.
De Klant dient Bellerose van zijn beslissing tot herroeping op de hoogte te brengen door een duidelijke en explicite verklaring per e-mail te sturen naar de ""Klantendienst"" op het e-mailadres shop@bellerose.be. De klant kan desgewenst gebruik maken van het bij deze gebruiksvoorwaarden gevoegde voorbeeldformulier voor herroeping.
De Klant zal het Artikel onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping retourneren. De Klant zal ongebruikte Artikelen op eigen kosten retourneren, voorzien van hun originele labels. De Klant zal de terugzending betalen en de verantwoordelijkheid voor de Artikelen op zich nemen (met inbegrip van alle risico's van verlies of beschadiging) tot het moment waarop deze worden afgeleverd in de werkplaats van Neuvy Saint Sépulchre.
Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan en Bellerose de Artikelen heeft ontvangen, zal Bellerose het volledige bedrag van de Bestelling terugbetalen aan de Klant, met inbegrip van de aankoopprijs en de verzendingskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de Klant voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door Bellerose wordt aangeboden. 
De totale aankoopprijs zal worden terugbetaald binnen 14 kalenderdagen nadat Bellerose de Artikelen tijdig heeft ontvangen, en op voorwaarde dat strikt aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. In geen geval zal het terugbetaalde bedrag hoger zijn dan het werkelijk door de Klant betaalde bedrag.
Voor deze terugbetaling zal Bellerose dezelfde betaalwijze gebruiken die de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders overeengekomen, en in geen geval zal de Klant voor deze terugbetaling worden aangerekend, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele waardevobonnen de Klanten waardebonnen Bestelling heeft ontvangen. De Klant zal worden terugbetaald in overeenstemming met de procedures die zijn overeengekomen door de bank die de kaart uitgeeft.
Indien een Lid als Klant een waardebon heeft gebruikt voor zijn of haar Bestelling, zal de rekening van het Lid opnieuw worden gecrediteerd.
De Klant est aansprakelijk voor waardeverlies van de Artikelen indien dit verlies te wijten is aan oneigenlijk gebruik van de Artikelen om hun aard, kenmerken en functioneren vaste te stellen.
Retourzendingen worden uitsluitend aanvaard via de bovengenoemde methode en retourzendingen naar fysieke winkels worden niet aanvaard. 
Het is niet mogelijk Artikelen te ruinen. Indien de Klant een ander Artikel wenst in plaats van de oorspronkelijke Bestelling, kan de Klant zich beroepen op het recht van retour zoals hierboven beschreven en vervolgens een nieuwe bestelling plaatsen voor het gewenste Artikel."

3.6 Wettelijke garantie

"Indien het (de) bestelde artikel(en) gebreken vertoont (vertonen) of niet conform blijkt (blijken) te zijn, kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst via het contactformulier dat beschikbaar is onder de optie ""Contact opnemen"", ou via l'adresse e-mail shop@bellerose.be. 
De Klant heeft recht op de wettelijke garantie van één jaar op de conformiteit van de goederen, zoals hieronder beschreven.
Vanaf het moment dat Bellerose het gebrekkige artikel ontvangt, zal Bellerose het gebrek herstellen of het artikel vervangen door een artikel dat wel conform is (ook wel aanvullende prestatie genoemd). Alvorens aanspraak te kunnen maken op enige andere garantie, dient Bellerose een redelijke gelegenheid en tijd te hebben om de reparatie uit te voeren. Bellerose kan het herstel weigeren indien dit tot onevenredige kosten zou leiden.
Indien de herstelling mislukt, kan de klant ofwel een prijsvermindering bekomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, ofwel de overeenkomst herroepen.
Het recht op herroeping is niet van toepassing als de geleverde artikelen slechts in geringe mate afwijken van de overeengekomen kwaliteit of als het contractuale of standaardgebruik van de artikelen slechts in geringe mate wordt beïnvloed.
Klanten moeten direct contact opnemen met de klantenservice als zij een beroep willen doen op deze garantie, en Bellerose via de klantenservice schriftelijk en binnen twee maanden na het constatéen van het gebrek op de hoogte stellen van de geconstateerde non-conformiteit.
De garantie is in geen geval van toepassing op artikelen die opzettelijk of door nalatigheid van de klant beschadigd zijn, noch indien de schade te wijten is aan weersomstandigheden, transportomstandigheden of onjuist gebruik.
Klanten kunnen met vragen over het bovenstaande contact opnemen met de klantenservice.

4. Eigendom intellectuel

Onder ""Intellectuele Eigendomsrechten"" in de zin van deze bepaling wordt verstaan ​​de merken "" Second-Hand Bellerose "" en "" Bellerose "", en alle rechten, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, knowhow en geregistreerde domeinnamen, met inbegrip van , maar niet beperkt tot de domeinnaam "" bellerose "" of "" seconde main bellerose "" of alle vertalingen en/of voorstellingen daarvan of alle verwante woorden, evenals de teksten, de databanken met de op de sites Web gepubliceerde gegevens, de weergave, de présentation et d'illustrations de sites Web, de verkoopscatalogi, de foto's, de beelden, de video's en de muziek die op de Websites worden weergegeven en beschermd zijn door auteursrechten, databankrechten, merken, octrooien,en alle andere intellectuelle eigendomsrechten.
Elke persoon die gebruik maakt van de diensten van de website verklaart op de hoogte te zijn van het bestaan ​​van deze Intellectuele Eigendomsrechten in verbindt er zich toe deze ten allen tijde te eerbiedigen.
Bellerose est en blijft ten allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele Eigendomsrechten.
De Intellectuele Eigendomsrechten mogen niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, geïmiteerd, geëxploiteerd of gebruikt in gelijk welke vorm of op gelijk welke wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bellerose. Deze toestemming dient schriftelijk te worden verleend tenzij Bellerose het recht heeft verleend om bepaalde aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten te delen via social netwerken. In dat geval is de toekenning van dergelijke rechten beperkt tot de specifieke elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals bepaald door Bellerose, het gebruik en de sociale netwerken waarvoor Bellerose het delen heeft toegestaan, en in elk geval blijft dergelijke toekenning van rechten niet-exclusief.
Elke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bellerose zal de overtreder blootstellen aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

5. Verantwoordelijkheid

Bellerose kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Site, en hoewel Bellerose alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de dienst altijd beschikbaar is, kan deze op elk moment worden onderbroken. Bovendien behoudt Bellerose zich het recht voor om de Site vrijwillig onbeschikbaar te maken om een ​​update, verbetering of onderhoudsoperatie uit te voeren. Zoals hierboven vermeld, est Bellerose niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan oorzaken buiten haar controle, die onafhankelijk zijn van haar wil, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn, of waarvoor zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

6. Veranderingen

"Bellerose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Site, de gebruiksvoorwaarden en eventuele leveringsprocedures of andere onderdelen van de diensten die Bellerose via deze Site aanbiedt.
Wanneer een Bestelling wordt geplaatst, is het Lid of de Klant onderworpen aan de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

7. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Het recht dat van toepassing is op de gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht. Elk geschil dat zou ontstaan ​​tijdens de uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden zal het onderwerp zijn van een poging tot minnelijke schikking. Bij gebreke daaraan zijn de rechtbanken van Antwerpen, België, exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

8. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

Elke person die gebruik maakt van de diensten van de Site, hetzij als Lid, hetzij als Klant, aanvaardt uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden. Je verklaart er kennis van te hebben genomen en ziet af van het recht je te beroepen op enig ander document, in het bijzonder je eigen algemene aankoopvoorwaarden.
Je erkent dat je op de hoogte bent van de volgende informatie en details :
de essentiële kenmerken van het Artikel ;
De prijs van de Artikelen ;
De datum of de uiterste termijn waarop Bellerose zich ertoe verbindt de Dienst te verlenen;
informatie met betrekking tot de identiteit van Bellerose (post, telefoon, elektronisch);
De inlichtingen betreffende de wettelijke en contractuelle waarborgen en hun uitvoeringsmodaliteiten.
De mogelijkheid om een ​​beroep te doen op een conventionele bemiddeling in geval van een geschil.
de informatie betreffende het herroepingsrecht (termijn, wijze van uitoefening).

Krijg een gratis geüpcyclede totebag cadeau bij elke aankoop vanaf €80 !

Aanbod geldig zolang de voorraad strekt.

Meer informatie
 Bellerose

Panier (0)

Panier vide
De actiecode is van toepassing op de volgende stap.
Sous-total -4,90 €
Standaard levering
Binnen 3 tot 4 werkdagen
4,90 €
20% TVA incluse 0,00 €
Montant total 0,00 €