Algemene voorwaarden

Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden 

 1. Inleidende bepalingen

 

De Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") bepalen de contractuele voorwaarden van de relatie tussen Bellerose, Second-Hand Bellerose en de online gebruikers van de website second-hand.bellerose.be.

 

De "Website" betekent het platform onder de domeinnaam second-hand.bellerose.be, waarop de diensten van Bellerose worden aangeboden, namelijk de verkoop en aankoop van tweedehands artikelen onder het merk Second-Hand Bellerose.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra u zich toegang verschaft tot de website en/of gebruik maakt van de diensten, waarmee bedoeld wordt de verkoop en aankoop van tweedehands artikelen aangeboden door Second-Hand Bellerose.

 

De diensten van de website zijn momenteel voorbehouden aan personen die woonachtig zijn in België, Frankrijk & Nederland.

 

De Website is voorbehouden aan natuurlijke personen en bestemd voor het persoonlijk gebruik van de aangekochte of verkochte Artikelen. De Website mag in geen geval worden gebruikt om enige vorm van commerciële activiteit te ondersteunen.

 

Behalve in geval van overmacht verbindt Bellerose zich ertoe alle middelen aan te wenden om de gebruikers van de website toegang te verlenen tot de pagina's van de website en tot de gebruikersaccount van elk van de leden.

 

 

1.1  Registratie en Ledenaccount

 

De diensten van Second-Hand Bellerose staan open voor personen die zich geregistreerd hebben op de Website. Deze registratie staat open voor elke meerderjarige persoon.

 

Het "Lid" is een natuurlijk persoon die de Website kan gebruiken na het aanmaken van een account en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden.

 

Elk Lid dat zich wil registreren, maakt een account aan op de Website ("Ledenaccount"), waarbij eerst een geldig e-mailadres en een wachtwoord worden opgegeven. Het is via het Ledenaccount dat het Lid tweedehands Artikelen kan kopen en gebruik kan maken van de Inruildiensten.

 

Alle Leden verbinden zich ertoe om nauwkeurige informatie te verstrekken over hun identiteit, adres en andere gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de dienst en om alle wijzigingen in deze informatie bij te werken.

 

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die worden aangeboden door de Website, moeten de Leden inwoners zijn van België, Frankrijk of Nederland.

 

Het Lid verbindt zich ertoe zijn of haar identificatiegegevens niet door te geven en de Website kan niet aansprakelijk worden gesteld als er schade voortvloeit uit de bekendmaking van zijn of haar identificatiegegevens door een derde partij. In geval van verlies van het wachtwoord kan het Lid klikken op de link "Wachtwoord vergeten", waarna zijn identificatiegegevens worden verzonden naar het e-mailadres dat hij of zij heeft opgegeven tijdens zijn of haar registratie.

 

Het feit dat een Lid het inschrijvingsformulier invult met een of meerdere foutieve of onvolledige gegevens, kan leiden tot de weigering van de inschrijving of de verwijdering van het account zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal voor het Lid.

 

Het Lid verbindt zich ertoe Bellerose onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik van zijn identificatiegegevens door derden.

 

 

1.2 Verplichtingen van de Leden

 

Een Lid moet de waarheid en juistheid garanderen van de informatie die hij/zij op de Website verstrekt, en in het bijzonder van de gegevens van zijn/haar burgerlijke stand.

 

Bellerose kan op elk moment aan het Lid vragen om de juistheid van zijn gegevens te bewijzen, door aan het Lid te vragen een kopie van zijn identiteitskaart en een bewijs van adres (elektriciteitsfactuur) op te sturen. Indien deze bewijzen niet binnen een maand na het verzoek worden toegestuurd, heeft Bellerose het recht om het Ledenaccount te schrappen.

 

Leden dienen de contracten die zijn aangegaan in verband met het gebruik van de Website te goeder trouw uit te voeren.

 

 • Een Lid mag niet/geen:

 

 • Namaakartikelen aanbieden.

 

 • Onder geen enkele omstandigheid meer dan één account aanmaken.

 

 • De Website en het factureringsproces manipuleren of opzettelijk verstoren.

 

 • Valse informatie, smadelijke informatie, lasterlijke informatie en/of persoonlijke informatie verspreiden.

 

 • Zijn/haar account en inloggegevens aan een andere gebruiker overdragen.

 

 • Website-inhoud, websitediensten en -tools en het merk van de Website kopiëren, wijzigen of verspreiden.

 

 • Informatie over Leden verzamelen zonder hun toestemming of zonder toestemming van de Website.

 

 • Informatie over de Website verzamelen zonder toestemming van de Website.

 

 • Toegang verkrijgen tot gegevens op de Website die niet toegankelijk zijn voor het Lid of die op een expliciete manier worden gepresenteerd.

 

 • Websitegegevens hacken, wijzigen, beschadigen of vernietigen en toegang verkrijgen tot Websitegegevens die niet toegankelijk zijn of niet expliciet worden gepresenteerd.

 

 • Meer in het algemeen, de Website te kwader trouw gebruiken en/of de bepalingen van deze Voorwaarden niet naleven.

 

In welke vorm dan ook informatie of inhoud plaatsen of verspreiden die tot gevolg heeft dat het normale gebruik van de diensten wordt verminderd, verstoord of verhinderd, de normale communicatiestroom tussen Leden via de diensten wordt onderbroken en/of vertraagd, zoals software, virussen, logische bommen, massamailings, enz.

 

Virussen of andere technologie verspreiden die de Website, de belangen van de Leden van de Website of hun eigendom kunnen schaden.

 

Het niet naleven van deze verbodsbepalingen kan leiden tot de stopzetting van het account van het Lid, nadat een vergeefse poging werd ondernomen om de contractuele inbreuk via e-mail te stoppen binnen de 7 kalenderdagen na het versturen van een e-mail door Bellerose.

 

Bellerose behoudt zich ook het recht voor om Leden-accounts te verwijderen die niet bevestigd zijn, evenals accounts die al meer dan een jaar inactief zijn.

 

 

 1. Verkopen - Inruildienst

 

De Site biedt een inruildienst aan, open voor alle geregistreerde Leden in België, Frankrijk en Nederland. Wanneer een Lid artikelen rechtstreeks naar de Site stuurt in ruil voor een tegoed, wordt dit een "Inruil" genoemd. Het "Tegoed" betekent het bedrag dat op de Site wordt aangegeven voor de inruil van een Artikel, op het moment van binnenkomst op de Site onder de rubriek Inruil.

 

2.1 Geaccepteerde artikelen

 

 

Geaccepteerde "Artikelen" zijn de confectieartikelen van Bellerose voor dames, heren en kinderen, uitgebracht na 2012, die door een Lid worden aangeboden (toegevoegd op de Site) voor verkoop op de Site. De categorieën accessoires, juwelen, ondergoed, sokken en schoenen, en elk artikel dat niet 'prêt à porter' is, is uitgesloten.

 

Second-Hand Bellerose neemt alleen artikelen terug waarvan de soorten en maten zijn gedefinieerd in de inruilmodule van de website.

 

Elk item dat te koop wordt aangeboden, moet zich in één van de volgende categorieën bevinden:

 

 • Nieuwstaat: Met origineel label, nooit gedragen.
 • Uitstekende staat: Als nieuw zonder tekenen van slijtage of defecten.
 • Zeer goede staat: Met slechts lichte slijtage en sporen.

 

 

Artikelen zonder merklabel of met een afgesneden merklabel worden niet geaccepteerd.

 

In geen geval mogen de Artikelen in een andere staat verkeren (beschadigd, versleten, buiten gebruik, bevlekt, met gaten, vervormd, vuil...), dan hierboven vermeld.

 

Het is aan het Lid om na te gaan of het Artikel beantwoordt aan de inruil-criteria en of het binnen een van de 3 hierboven vermelde categorieën valt. Bij ontvangst van het Artikel zal Bellerose nagaan of de aangeduide categorie overeenstemt met de staat van het Artikel. Indien nodig, zal het inruilbedrag worden verminderd in overeenstemming met de werkelijke staat van het Artikel, indien het nog steeds in één van de hierboven vermelde categorieën valt.

 

Er zal echter geen inruilbedrag worden toegekend indien het Artikel gebreken vertoont die niet toelaten dat het op de Site te koop wordt aangeboden. Het Lid erkent dat de geweigerde Artikelen niet zullen worden teruggestuurd. Ze zullen aan een vereniging worden gegeven of in het kader van een upcycling-project worden opgenomen.

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot het blokkeren of zelfs het verwijderen van het account van het Lid.

 

2.2 De verschillende inruil-stappen

 

Stap 1: De online inruil-aanvraag

 

Het Lid kwalificeert zijn Item in de rubriek "Inruil" en ontvangt een schatting van de inruilwaarde dankzij de automatische calculator.

 

De geschatte inruilwaarde wordt bepaald aan de hand van talrijke criteria (type, materiaal, staat, enz.) en wordt automatisch gegenereerd. Het inruilbedrag wordt binnen 10 werkdagen na de datum van ontvangst van het Artikel per e-mail bevestigd. Over dit bedrag kan niet worden onderhandeld met Second-Hand Bellerose.

 

Door een artikel in te ruilen, verklaart het Lid :

 

 • De eigenaar van het artikel te zijn en dus de rechtsbevoegdheid en alle nodige toelatingen te hebben om het Artikel voor te stellen voor Inruil.

 

 • Zich contractueel te verbinden tot de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

 

 • Alle nodige informatie te verstrekken over de kwaliteit en de staat van het Artikel.

 

 • Zich ertoe verbinden de goede zeden, de goede orde en de openbare orde te respecteren in de beschrijving van het Artikel.

 

 • Geen namaakartikelen te versturen: Second-Hand Bellerose behoudt zich het recht voor om de echtheid van een artikel te controleren en kan weigeren het Artikel te accepteren, zelfs als blijkt dat het Artikel geen namaak is.

 

 

Leden worden eraan herinnerd dat het verboden is om namaak-artikels aan te bieden. Namaak is een strafbaar feit en doet inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van merkeigenaren. Het Lid zal op eenvoudig verzoek van de Site het origineel en/of een elektronische kopie meedelen van elk element dat het eigendomsrecht van het Artikel, zijn oorsprong, alsook zijn authenticiteit kan staven. De authenticiteit van het item is een essentiële kwaliteit voor Bellerose. In het geval dat Second-Hand Bellerose een artikel terugneemt dat achteraf deze kwaliteit niet blijkt te hebben, beschouwen Bellerose en Second-Hand Bellerose zichzelf als slachtoffer van een inhoudelijke fout in de zin van artikel 1110 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Het Lid blijft als enige verantwoordelijk voor de Inruil van een Artikel waarvan de circulatie verboden zal worden, wat in strijd zou zijn met de geldende regels, de openbare orde en de goede zeden.

 

Stap 2: Het/de Artikel(en) verzenden

 

Het Lid verzendt de Artikelen kosteloos. Het Lid dient het door de Site gegenereerde en door Bellerose per e-mail aan het Lid toegezonden retourlabel af te drukken en op de verpakking van zijn Artikel te kleven. Hij/zij gebruikt zijn/haar eigen verpakking. Het etiket moet leesbaar zijn. Het pakket kan worden geweigerd indien het etiket niet leesbaar, slecht gedrukt, slecht geplakt of gescheurd is.

 

Opdat het Artikel kan worden geauthenticeerd en in aanmerking kan komen voor een retourzending, moet het Lid ook een "Overdrachtsbon" afdrukken om de eigendomsrechten van het Artikel over te dragen aan Bellerose. Deze overdrachtsbon wordt per e-mail naar het Lid verzonden bij de verzending van het Artikel. De overdrachtsbon bevat de naam van het Lid en de staat van het Artikel. HET LID IS VERPLICHT DE OVERDRACHTSBON TE ONDERTEKENEN VOOR HET MEE IN HET PAKKET TE STOPPEN. Anders is de overdracht ongeldig. Na ontvangst wordt de overdrachtsbon 90 dagen bewaard (behalve in geval van een geschil, in welk geval hij wordt bewaard tot de vervaldatum is verstreken).

 

De regels voor de verpakking zijn als volgt:

 

 • Afmetingen van het pakket: het Lid is verantwoordelijk voor het niet overschrijden van de maximale afmetingen (de som van de lengte, breedte en hoogte moet kleiner zijn dan 120 cm), aangegeven op de Site.
 • Gewicht van het pakket: dit moet overeenkomen met het gewicht van het geadverteerde Artikel en mag niet meer dan 20 kg bedragen.
 • De verpakking van het pakket moet de inhoud beveiligen en de behandeling en verplaatsing ervan mogelijk maken zonder gevaar voor de integriteit ervan, maar ook zonder gevaar voor de veiligheid van het transportpersoneel.

 

 

Indien een Lid deze verpakkingsvoorschriften niet in acht neemt, kan het transportbedrijf het pakket naar eigen goeddunken weigeren. In dat geval kan het pakket van het Lid ook worden vastgehouden op het kantoor van het transportbedrijf, waarna het terughalen ervan voor rekening van het Lid is. De aanvaarding van een pakket door het transportbedrijf houdt niet in dat de verpakking voldoet aan de hierboven vermelde regels. Indien deze regels niet worden nageleefd, dient het Lid de extra kosten te betalen en het pakket op eigen kosten op te halen. Het Lid is als enige en volledig verantwoordelijk voor het correct, eerlijk en nauwkeurig invoeren van de informatie die de vervoerder in staat zal stellen de verzending van het Artikel vanaf het verzendpunt tot aan het afgiftepunt voort te zetten.

 

Het Lid deponeert zijn pakje in één van de verzendpunten waarmee het transportbedrijf samenwerkt

 

In geval van verlies of beschadiging van het pakket tijdens het transport, zal de verzekering van bpost en La Poste Colissimo, onderschreven door Faume, instaan voor de schadeloosstelling van het Lid.

 

Het Lid dat een Inruil heeft bevestigd, verplicht zich ertoe zijn Artikel binnen 15 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail af te geven. Bij niet-naleving wordt het retourlabel ongeldig en wordt de Inruil geannuleerd. Niets belet het Lid om daarna een nieuwe Inruil aan te maken.

 

 

Stap 3: Ontvangst en controle van het/ Artikel(en)

 

Second-Hand Bellerose ontvangt de Artikelen en controleert deze binnen de 10 werkdagen volgend op de ontvangst van het pakket. Het Lid ontvangt per e-mail een overzicht van de geaccepteerde of geweigerde Artikelen met hun verkoopwaarde op het adres dat op het moment van de inschrijving op de Site werd aangegeven.

 

Indien de werkelijke toestand van het Artikel niet overeenstemt met de door het Lid aangegeven toestand, zal het bedrag van het tegoed proportioneel verminderd worden, of indien het Artikel zich in een onaanvaardbare toestand bevindt, zal geen enkel tegoed toegekend worden, zoals beschreven in artikel 2.1.

 

Als de Artikelen voldoen aan de Inruilvoorwaarden, neemt de Website vervolgens de verantwoordelijkheid op zich voor het online promoten en verkopen van de Geaccepteerde Artikelen op de Website.

 

 

Stap 4: Tegoed en Waardebon


Het Lid ontvangt het bedrag van zijn/haar Tegoed in de elektronische portemonnee van zijn/haar Ledenaccount, die toegankelijk is in het gedeelte "Mijn beschikbaar tegoed" op de Website. Dit bedrag wordt pas gecrediteerd nadat de Artikelen zijn gevalideerd door een kwaliteitsexpert.

 

Leden kunnen hun tegoed geheel of gedeeltelijk omzetten in een of meerdere "Waardebonnen". Het Lid kan het bedrag kiezen dat hij/zij aan elke Waardebon wil toekennen. Dit bedrag moet tussen €1 en €200 liggen, zonder het Tegoed-saldo te overschrijden.

 

De Waardebon bevat een unieke promotiecode die het Lid kan gebruiken bij Bellerose of Bellerose Second-Hand om te profiteren van een korting op de prijs van zijn artikelen en eventuele bijbehorende leveringskosten.

 

De promotiecode van een waardebon is onmiddellijk geldig en gedurende een periode van één jaar volgend op de dag waarop hij werd gegenereerd. 

 

Als de waarde van een bestelling hoger is dan het bedrag van de Waardebon, moet het Lid het verschil betalen met één van de andere betaalmethoden die op de Site of in de winkel wordt aangeboden.

 

Bij het genereren van een waardebon in de Credits-sectie, moet het Lid kiezen tussen :

 

 1. Een waardebon om nieuwe artikelen te kopen op de officiële website van Bellerose (www.bellerose.be) of in een van de Bellerose-winkels in België, Frankrijk of Nederland.
 2. Een waardebon om tweedehandsartikelen te kopen op de website Bellerose Second-Hand (second-hand.bellerose.be).

 

Een waardebon voor bellerose.be is niet geldig op de website second-hand.bellerose.be. Een waardebon voor second-hand.bellerose.be kan niet gebruikt worden op www.bellerose.be of in een Bellerose-winkel.

 

Een waardebon kan in geen geval gebruikt worden op een bestelling die al gevalideerd is of op een aankoop in een winkel die al betaald is.

 

Alle waardebonnen hebben een vervaldatum die op de waardebon zelf vermeld staat.

Waardebonnen kunnen niet worden geruild of terugbetaald worden.

 

 

 1. Waardebon voor Bellerose.be

Een waardebon voor Bellerose.be is geldig op alle artikelen die beschikbaar zijn op de officiële website van Bellerose (www.bellerose.be) en in de Bellerose-winkels in België, Frankrijk en Nederland.

 

Om de door Bellerose verkochte artikelen te betalen met zijn/haar Tegoed, moet een Lid eerst een Waardebon voor Bellerose.be genereren.

 

Op www.bellerose.be: Het Lid moet de promotiecode van zijn/haar waardebon invoeren in de rubriek "promotiecode" op de pagina "Betaling" op het moment van de aankoop. De korting wordt dan toegepast.

 

In de winkel: Leden moeten de promotiecode van de waardebon aan de verkoopmanager geven bij de kassa, voordat ze hun aankopen betalen.

 

Een waardebon kan meerdere keren gebruikt worden, op de website van Bellerose en/of in de winkel, tot het totale bedrag besteed is.

 

Een waardebon voor Bellerose.be kan gecombineerd worden met andere waardebonnen en promoties.

 1. Waardebon voor Second-Hand Bellerose

Een waardebon voor Second-Hand Bellerose is geldig op alle artikelen die beschikbaar zijn op de website van Bellerose Second-Hand (second-hand.bellerose.be), alsook op de leveringskosten die verbonden zijn aan zijn online bestelling.

 

Om een bestelling van Bellerose Second-Hand te betalen met zijn/haar Tegoed, moet het Lid eerst een Waardebon aanmaken voor Second-Hand Bellerose, met het bedrag dat hij/zij van zijn aankopen wenst af te trekken.

 

Het Lid moet de promotiecode van zijn waardebon invoeren in de rubriek "promotiecode" op de pagina "Betaling" op het moment van de aankoop. De korting zal dan worden toegepast.

 

Een Waardebon voor Second-Hand Bellerose kan slechts één keer gebruikt worden, waarna hij niet meer geldig is. Het bedrag dat overblijft op een Waardebon na validatie van een bestelling met die Waardebon, zal verloren gaan. Dit verloren bedrag kan op geen enkele manier worden terugbetaald aan het Lid. Niets weerhoudt een Lid ervan een Waardebon voor Second-Hand Bellerose te genereren voor het exacte bedrag dat nodig is voor zijn/haar bestelling.

 

Een Waardebon voor Second-Hand Bellerose kan niet worden gecombineerd met andere waardebonnen en/of promoties.

INRUILEN IN DE WINKEL 

Stap 1: Een afspraak maken

Leden kunnen een afspraak in een Bellerose winkel naar kueze maken, via [Second-hand.bellerose.be](http://second-hand.bellerose.be/). Je kan tot 24u op voorhand een afspraak maken op Maandag of Donderdag en tot voor 30 minuten voor sluitingstijd. Na een aanvraag krijgt het Lid een bevestigingsemail van de winkel.

Stap 2: Inruilen in de winkel

In de winkel zal een verkoopsmedewerker het Lid welkom heten en zijn/haar stukken registreren op Second-hand.bellerose.be. Via de automatische calculator wordt een schatting van de waarde van de stukken gemaakt. Hiervoor zal de verkoopsmedewerker de stukken inspecteren en de staat evalueren. De geschatte waarde is afhankelijk van criteria zoals soort, materiaal, staat, enz. en dit gebeurt automatisch. De beslissing en bedrag zijn niet onderhandelbaar. Het Lid is vrij om het bod te aanvaarden of niet. Indien het Lid het bod aanvaardt, zal de verkoopsmedewerker het Lid vragen deze CUV CGV te tekenen.

Door een Artikel in te ruilen, verklaart het Lid het volgende:

 • Eigenaar te zijn van het Artikel: de wettelijke bevoegdheid en nodige authoriteit te hebben om het Artikel aan te bieden voor Inruiling
 • De echtheid van de gegeven informatie te onderschrijven
 • Om alle nodige informatie te geven over de kwaliteit en staat van het stuk
 • Om correct, in eer en geweten en naar goede orde te handelen wat betreft de staat van het stuk
 • Geen namaakartikelen in te ruilen. Second-Hand Bellerose behoudt zich het recht artikelen te verifiëren op echtheid alsook te weigeren om te aanvaarden, zelfs al blijkt het Artikel uiteindelijk geen namaak.


Leden worden eraan herinnerd dat het verboden is om namaakartikelen aan te bieden. Namaak produceren is een misdaad en strafbaar bij wet en overtreedt de wet op intellectuele eigendomsrechten van de eigenaars van merken. Leden zullen de orginelen of copiën van originelen via elektronische weg doorgeven van elk element dat de echtheid, oorsprong of authenciteit kan aantonen, en dit door een eenvoudige aanvraag van de Website. De authenticiteit is een essentieel kwaliteit van Bellerose. In het geval dat Second-Hand Bellerose een Artikel terugneemt en dat achteraf blijkt dat deze kwaliteit ontbreekt, dan zal Second-Hand Bellerose zich beschouwen als een slachtoffer volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van Artikel 1110.

Het Lid blijft de enige verantwoordelijk voor de Inruil van een Artikel waarvan de distrubtie verboden is, hetgeen indruist tegen de van kracht zijnde bepalingen, de publieke orde en moraal.

Indien de Artikelen aan de voorwaarden van Inruilen voldoen, zal de Website de verantwoordelijkheid op zich nemen om de Aanvaarde Artikelen te promoten en te verkopen op de Website.

Stap 3: Tegoed en Waardebon

Het Lid zal het bedrag van zijn/haar Tegoed ontvangen in de elektronische portefeuille op zijn/haar Leden Account en toegankelijk via de rubriek “Tegoeden” op de Website. Dit bedrag is pas beschikbaar nadat de verkoopsmedewerker de Artikelen heeft gevalideerd.
Leden kunnen een deel van het bedrag of het volledige bedrag omzetten in een of meerdere “Waardebonnen”. Het Lid mag kiezen welk bedrag hij/zij wenst om te zetten in Waardebonnen. Dit bedrag moet tussen €1 en €200 liggen en mag het uitstaande bedrag van het Tegoed niet overschrijden.

De promocode van een waardebon is onmiddellijk geldig voor een periode van één jaar volgend op de dag dat de code aangemaakt werd.
Als de waarde van een bestelling groter is dan het bedrag van de Waardebon, dient het Lid het verschil te betalen met een van de betalingsmogelijkheden op de Website of in de winkel.
Als er een Waardebon aangemaakt wordt in de Tegoed-rubriek, dient het Lid te kiezen tussen:

1. Een Waardebon om nieuwe artikelen te kopen op de officiële Bellerose website (www.bellerose.be) of in één van de Bellerose winkels in belgië, Frankrijk of Nederland.

2. Een Waardebon om tweedehands artikelen te kopen op de Bellerose Second-Hand website (second-hand.bellerose.be)


Een Waardebon voor Bellerose.be is iet geldig op de second-hand.bellerose.be website. Een Waardebon voor second-hand.bellerose.be kan niet worden gebruikt op de Bellerose.be website of in een Bellerose winkel. In geen enkel geval kan een Waardebon gebruikt worden voor een bestelling die reeds werd gevalideerd of een aankoop in een winkel waarvoor reeds betaald werd.
Elke Waardebon heeft een vervaldatum die op de bon wordt vermeld.
Waardebonnen kunnen niet omgeruild noch terugbetaald worden.

 • Waardebon voor Bellerose.be


Een Waardebon voor Bellerose.be is geldig op alle Artikelen op de officiële Bellerose website (www.bellerose.be) en in Bellerose winkels in België, Frankrijk en Nederland. Om voor door Bellerose te koop aangeboden artikelen te betalen met zijn/haar Tegoed, dient een Lid eerst een Waardebon aan te maken voor Bellerose.be.
Op www.bellerose.be: Het Lid geeft de promocode van de Waardebon in in het “promocode” veld bij de pagina “Betalen” bij het afrekenen. De korting wordt vervolgens toegepast.
In de winkel: Leden geven de promocode van de Waardebon aan de verkoopsmedewerker alvorens af te rekenen.
Een Waardebon kan meerdere keren gebruikt worden, op de Bellerose website en/of in de winkel, totdat het volledige bedrag werd opgebruikt.
Een Waardebon voor Bellerose.be kan worden gecombineerd met andere waardebonnen of andere aanbiedingen.

 • Waardebon voor Second-Hand Bellerose


Een Waardebon voor Second-Hand Bellerose is geldig op alle Artikelen op de officiële Bellerose website (second-hand.bellerose.be) alsook op de verzendingkosten van deze Artikelen. Om voor door Bellerose te koop aangeboden artikelen te betalen met zijn/haar Tegoed, dient een Lid eerst een Waardebon aan te maken voor Second-Hand Bellerose.
Op www.bellerose.be: Het Lid geeft de promocode van de Waardebon in in het “promocode” veld bij de pagina “Betalen” bij het afrekenen. De korting wordt vervolgens toegepast.
Een Waardebon voor Second-Hand Bellerose kan slechts één keer gebruikt worden en hierna is de promocode niet meer geldig. Indien er nog een resterend bedrag op de Waardebon staat na het valideren van een bestelling, zal dit bedrag verloren zijn. In geen geval kan dit verloren bedrag terugbetaald woren aan een Lid. Niets houdt een Lid tegen om het exacte bedrag nodig voor een aankoop aan te maken via een Waardebon voor Second-Hand Bellerose.
Een Waardebon voor Second-Hand Bellerose is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen.

 

 1. Kopen

 

De Website verkoopt tweedehands artikelen en staat open voor alle geregistreerde leden in België, Nederland en Frankrijk.

 

3.1 Een bestelling plaatsen

 

Het Lid kan de op de Site te koop aangeboden Artikelen toevoegen aan zijn virtuele winkelmandje. Hij kan vervolgens het overzicht van zijn virtuele mandje raadplegen om de Artikelen die hij wenst te bestellen te bevestigen en een "Bestelling" te plaatsen door op de knop "Bestellen" te klikken.

 

Het Lid zal een adres, een leveringswijze en een geldige betalingswijze moeten invullen om de Bestelling af te ronden en de verkoopsovereenkomst tussen hem en Second-Hand Bellerose effectief tot stand te brengen. De definitieve bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen van de verkochte artikelen, alsook van de algemene voorwaarden en leveringstermijnen die op de Site worden vermeld.

 

Zodra de Bestelling is geplaatst, ontvangt het Lid een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging zal een samenvatting bevatten van de Bestelling, evenals de relevante leveringsinformatie. Het plaatsen van een Bestelling geldt als het sluiten van een overeenkomst op afstand tussen Second-Hand Bellerose en het Lid.

 

3.2 Artikelen en prijzen

 

De Artikelen die aan de Gebruiksvoorwaarden onderworpen zijn, zijn deze die op de Site verschijnen en door Bellerose worden verkocht. De Artikelen worden beschreven op de overeenkomstige pagina van de Site, met vermelding van al hun essentiële kenmerken. De verkoop geschiedt binnen de grenzen van de beschikbare voorraden van Second-Hand Bellerose. De Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan voorraad of voor de onmogelijkheid om een artikel te verkopen dat niet in voorraad is.

 

Wanneer eenLidklant een door Bellerose via de Site verkocht artikel wenst te kopen, is de op de pagina van het artikel vermelde prijs de prijs in euro, alle taksen inbegrepen (TTC), exclusief verzendingskosten en rekening houdend met de toepasselijke kortingen die gelden op de dag van de Bestelling. De aangegeven prijs omvat de leveringskosten niet, die, indien van toepassing, worden vermeld in het overzicht voordat de Bestelling wordt geplaatst. Het Lid kan in geen geval de toepassing eisen van kortingen die niet meer van kracht zijn op de dag van de Bestelling.

 

3.3 Betalingsvoorwaarden

 

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle verkopen volledig te voldoen op het moment van het plaatsen van de Bestelling. Betaling kan worden voldaan door middel van:

 

 • Kredietkaart via een beveiligde verbinding
 • Bancontact/Maestro
 • PayPal
 • Apple Pay

 

 

3.4 Levering van de Bestelling

 

De Bestelling zal worden geleverd op het adres dat door het Lid werd aangegeven tijdens de bestelprocedure en dat rekening houdend met de voorwaarden van de koerier.

 

De leveringstermijnen vermeld op de website en opgenomen in de verzendinformatie moeten worden beschouwd als een wilsverklaring en zijn niet tegenstelbaar aan Bellerose.

 

De door het Lid bestelde Artikelen kunnen enkel geleverd worden op adressen binnen het Aangewezen Territorium, met inbegrip van België, Frankrijk en Nederland.

 

De risico's van verlies en/of beschadiging vallen ten laste van het Lid vanaf de ontvangst van de Bestelling op het door het Lid meegedeelde leveringsadres.

 

3.5 Retourneren van de bestelling

 

Het Lid beschikt over een termijn van 14 dagen na ontvangst van de Artikelen om één of meerdere op Bellerose Second-Hand aangekochte Artikelen terug te sturen.

 

De retourkosten zijn ten laste van het Lid. Artikelen terugsturen via één van de Bellerose-winkels is niet aanvaard.

 

Om een retourzending uit te voeren, moet het Lid inloggen op zijn/haar Ledenaccount, naar de betreffende bestelling gaan in de rubriek "Mijn bestellingen" en het/de artikel(en) selecteren die geretourneerd moeten worden, met vermelding van de reden voor de retourzending. Het Lid moet vervolgens het retouretiket downloaden, afdrukken en op het pakket plakken.

 

Het Lid moet het pakket zo verpakken dat de integriteit van de Artikelen wordt beschermd. Het Lid moet het pakket uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de Bellerose Second-Hand bestelling afgeven op het postkantoor of in een afleverpunt van het transportbedrijf. Het Lid dient het afgestempelde bewijs van aflevering te bewaren als bewijs van verzending.

 

Het Lid is verantwoordelijk voor het terugzenden van ongebruikte Artikelen, met hun originele labels, op eigen kosten. Het Lid is aansprakelijk voor elk waardeverlies van de Artikelen, indien dit verlies te wijten is aan verkeerd gebruik van de Artikelen.

 

De retourkosten zijn ten laste van het Lid, dat de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de Artikelen, met inbegrip van alle risico's op verlies of beschadiging, tot ze worden geleverd in het magazijn in Neuvy-Saint-Sépulchre.

 

Indien de bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn en Bellerose Second-Hand de Artikelen ontvangen heeft, zal Bellerose Second-Hand het bedrag van de aankoopkosten van de Artikelen terugbetalen aan het Lid. Indien alle Artikelen van dezelfde bestelling worden geretourneerd, omvat de terugbetaling de aankoopprijs en de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van het Lid om een andere verzendmethode te kiezen dan de goedkoopste standaardverzending die door Bellerose Second-Hand wordt aangeboden).

 

Het eindbedrag zal worden terugbetaald binnen 14 kalenderdagen na de tijdige ontvangst van de Artikelen door Bellerose Second-Hand, en op voorwaarde dat alle hierboven vermelde voorwaarden strikt werden nageleefd. In geen geval zal het terugbetaalde bedrag hoger zijn dan het werkelijk door het Lid betaalde bedrag.

 

Voor deze terugbetaling zal Bellerose Second-Hand hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat het Lid gebruikt heeft voor de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen. In geen geval zal het Lid kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling, die geen coupons of kortingen omvat die het Lid voor deze bestelling heeft ontvangen. Het lid zal worden terugbetaald volgens de procedures die zijn overeengekomen door de bank die zijn of haar kaart heeft uitgegeven.

 

Als een Lid een tegoedbon heeft gebruikt voor zijn/haar Bestelling, wordt het account van het Lid opnieuw gecrediteerd.

 

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd volgens de hierboven genoemde methode. Retourzendingen worden in geen geval geaccepteerd in fysieke winkels.

 

Het is niet mogelijk om Artikelen te ruilen. Als het Lid een ander Artikel wil ontvangen in plaats van de oorspronkelijke Bestelling, kan hij/zij het recht van retour inroepen zoals hierboven beschreven en vervolgens een nieuwe Bestelling plaatsen voor het gewenste Artikel.

 

 

3.6 Herroepingsrecht

 

 

Het Lid beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de ontvangst van de Artikelen om zijn herroepingsrecht zonder rechtvaardiging uit te oefenen. Het Lid dient Bellerose van zijn beslissing tot herroeping op de hoogte te brengen door een duidelijke en expliciete verklaring per e-mail te sturen naar de "Klantenservice" op het e-mailadres shop@bellerose.be. De klant kan desgewenst gebruikmaken van het bij deze gebruiksvoorwaarden gevoegde voorbeeldformulier voor herroeping.

 

Het Lid zal het Artikel onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping retourneren. Het Lid zal ongebruikte Artikelen op eigen kosten retourneren, voorzien van hun originele labels en is aansprakelijk voor waardeverlies van de Items indien dit verlies te wijten is aan verkeerd gebruik van de Items. Het Lid zal de terugzending betalen en de verantwoordelijkheid voor de Artikelen op zich nemen (met inbegrip van alle risico's van verlies of beschadiging) tot het moment waarop deze worden afgeleverd in het magazijn in Neuvy Saint Sépulchre.

 

Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan en Second-Hand Bellerose de Artikelen heeft ontvangen, zal Second-Hand Bellerose het volledige bedrag van de Bestelling terugbetalen aan het Lid, met inbegrip van de aankoopprijs en de verzendingskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van het Lid voor een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardlevering die door Second-Hand Bellerose wordt aangeboden.)

 

De totale aankoopprijs zal worden terugbetaald binnen 14 kalenderdagen nadat Second-Hand Bellerose de Artikelen tijdig heeft ontvangen, en op voorwaarde dat strikt aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan. In geen geval zal het terugbetaalde bedrag hoger zijn dan het werkelijk door het Lid betaalde bedrag.

 

Voor deze terugbetaling zal Second-Hand Bellerose dezelfde betaalmethode gebruiken die het Lid heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij anders is overeengekomen.

 

In geen geval zal deze terugbetaling, die geen coupons of kortingen omvat die het Lid voor deze Bestelling heeft ontvangen, aan het Lid in rekening worden gebracht. Het Lid zal worden terugbetaald in overeenstemming met de procedures die zijn overeengekomen door de bank die de kaart uitgeeft.

 

Indien een Lid een tegoedbon heeft gebruikt voor zijn of haar Bestelling, zal het account van het Lid opnieuw worden gecrediteerd.

 

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd via de bovenstaande methode en retourzendingen naar fysieke winkels worden niet geaccepteerd.

 

Het is niet mogelijk om Artikelen te ruilen. Als het Lid een ander Artikel wenst in plaats van de oorspronkelijke Bestelling, kan het Lid het recht van retour inroepen zoals hierboven beschreven en vervolgens een nieuwe Bestelling plaatsen voor het gewenste Artikel.

 

3.7 Wettelijke garantie

 

Indien het (de) bestelde artikel(en) gebreken vertoont (vertonen) of niet conform blijkt (blijken) te zijn, kan het Lid contact opnemen met de Klantenservice via het contactformulier dat beschikbaar is onder de optie "Contact opnemen", of via het e-mailadres shop@bellerose.be.

 

Het Lid heeft recht op de wettelijke garantie van één jaar op de conformiteit van de goederen, zoals hieronder beschreven.

 

Vanaf het moment dat Bellerose het gebrekkige artikel ontvangt, zal Second-Hand Bellerose het gebrek herstellen of het Artikel vervangen door een Artikel dat wel conform is (ook wel aanvullende prestatie genoemd) indien de stock dat toelaat. Alvorens aanspraak te kunnen maken op enige andere garantie, dient Bellerose een redelijke gelegenheid en tijd te hebben om de reparatie uit te voeren. Second-Hand Bellerose kan het herstel weigeren indien dit tot onevenredige kosten zou leiden.

 

Indien de herstelling mislukt, kan het Lid ofwel een prijsvermindering bekomen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, ofwel de overeenkomst herroepen.

 

Het recht op herroeping is niet van toepassing als de geleverde artikelen slechts in geringe mate afwijken van de overeengekomen kwaliteit of als het contractuele of standaardgebruik van de artikelen slechts in geringe mate wordt beïnvloed.

 

Leden moeten direct contact opnemen met de klantenservice als zij beroep willen doen op deze garantie, en Second-Hand Bellerose via de klantenservice schriftelijk en binnen twee maanden na het constateren van het gebrek op de hoogte stellen van de geconstateerde non-conformiteit.

 

De garantie is in geen geval van toepassing op artikelen die opzettelijk of door nalatigheid van het Lid beschadigd zijn, noch indien de schade te wijten is aan weersomstandigheden, transport-omstandigheden of onjuist gebruik.

 

Leden kunnen met vragen over het bovenstaande contact opnemen met de klantenservice.

 

 1. Intellectueel eigendom

 

Onder "Intellectuele Eigendomsrechten" in de zin van deze bepaling wordt verstaan de merken "Second-Hand Bellerose" en "Bellerose", en alle rechten, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen, knowhow en geregistreerde domeinnamen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de domeinnaam "bellerose" of "second hand bellerose" of alle vertalingen en/of voorstellingen daarvan of alle verwante woorden, evenals de teksten, de databanken met de op de websites gepubliceerde gegevens, de weergave, de presentatie en de illustraties van de websites, de verkoopscatalogi, de foto's, de beelden, de video's en de muziek die op de Websites worden weergegeven en beschermd zijn door auteursrechten, databankrechten, merken, octrooien, en alle andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Elke persoon die gebruik maakt van de diensten van de Websites verklaart op de hoogte te zijn van het bestaan van deze Intellectuele Eigendomsrechten en verbindt er zich toe deze ten allen tijde te eerbiedigen.

 

Bellerose is en blijft ten allen tijde de exclusieve eigenaar van deze Intellectuele Eigendomsrechten.

 

De Intellectuele Eigendomsrechten mogen niet worden gereproduceerd, gepubliceerd, geïmiteerd, geëxploiteerd of gebruikt in gelijk welke vorm of op gelijk welke wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bellerose. Deze toestemming dient schriftelijk te worden verleend tenzij Bellerose het recht heeft verleend om bepaalde aspecten van de Intellectuele Eigendomsrechten te delen via sociale netwerken. In dat geval is de toekenning van dergelijke rechten beperkt tot de specifieke elementen van de Intellectuele Eigendomsrechten zoals bepaald door Bellerose, het gebruik en de sociale netwerken waarvoor Bellerose het delen heeft toegestaan, en in elk geval blijft dergelijke toekenning van rechten niet-exclusief.

 

Elke verspreiding, exploitatie, weergave, reproductie, gedeeltelijk of volledig, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bellerose zal de overtreder blootstellen aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

 

 1. Verantwoordelijkheid

 

Bellerose en Second-Hand Bellerose kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Site, en hoewel Second-Hand Bellerose alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de dienst altijd beschikbaar is, kan deze op elk moment worden onderbroken.

 

Bovendien behoudt Bellerose zich het recht voor om de Site vrijwillig onbeschikbaar te maken om een update, verbetering of onderhoudsoperatie uit te voeren.

 

Zoals hierboven vermeld, is Second-Hand Bellerose niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan oorzaken buiten haar controle, die onafhankelijk zijn van haar wil, onvoorzienbaar en onontkoombaar zijn, of waarvoor zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld.

 

 1. Veranderingen

 

Second-Hand Bellerose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de Site, de gebruiksvoorwaarden en eventuele leveringsprocedures of andere onderdelen van de diensten die Second-Hand Bellerose via deze Site aanbiedt.

 

Wanneer een Bestelling wordt geplaatst, is het Lid onderworpen aan de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst.

 

 1. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

 

De wet die van toepassing is op de Algemene Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden is de Belgische wet, onder voorbehoud van de dwingende regels van het land waar de consument woont. Elk geschil dat kan ontstaan bij de uitvoering van deze Gebruiks- en Verkoopsvoorwaarden zal het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking. Bij gebreke daarvan is de rechtbank van Brussel, België, exclusief bevoegd om kennis te nemen van de zaak.

 

 1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden

 

Elke persoon die gebruikmaakt van de diensten van de Website, als Lid of als online gebruiker, aanvaardt uitdrukkelijk de Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden.

 

U verklaart dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden en ziet af van het recht om u te beroepen op enig ander document, in het bijzonder uw eigen algemene aankoopvoorwaarden.

 

U erkent dat u op de hoogte bent van de volgende informatie en details :

 

 • de essentiële kenmerken van het (de) Artikel(en);
 • de prijs van het (de) Artikel(en)
 • de datum of de uiterste datum waarop Bellerose verplicht is de Dienst te leveren;
 • informatie over de identiteit van Bellerose (post, telefoon, elektronisch);
 • informatie over de wettelijke en contractuele garanties en hun uitvoeringsmodaliteiten;
 • de mogelijkheid om een beroep te doen op een conventionele bemiddeling in geval van een geschil;
 • de informatie met betrekking tot het herroepingsrecht (termijn, wijze van uitoefening).

 

Panier (0)

Panier vide
De actiecode is van toepassing op de volgende stap.
Sous-total 0,00 €
Standaard levering
Binnen 3 tot 5 werkdagen
4,90 €
Montant total 4,90 €
 • Livraison rapide Bellerose

  Livraison rapide

 • Retours gratuits Bellerose

  Retours gratuits

 • Produits propres et authentifiés Bellerose

  Produits propres et authentifiés